Vedtægter

Vedtægter for Rudkøbing Boldklub


Foreningens formål
§1
Rudkøbing Boldklub, stiftet den 6. juli 1925, har til formål at virke til fremme for fodboldspillet og samvær for såvel ungdom som senior i Rudkøbing. Rudkøbing Boldklubs hjemsted er Langeland Kommune.
Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU).
Stk. 3. Foreningen er medlem af DGI.


Medlemmerne

§2
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Kun aktive medlemmer kan deltage i træningen.


§3
Optagelse i klubben sker via klubbens hjemmeside eller ved at kontakte klubbens til enhver tid ”DBU Club Office” ansvarlige.
Stk. 2. En indmeldelse er bindende for den halvsæson, hvori indmeldelsen sker.
Stk. 3. Udmeldelse kan kun ske på udmeldelsesformular som udfyldes og underskrives
Virkning for udmeldelse kan kun ske til det efterfølgende halve år: Det vil sige at udmeldelsesformular skal afleveres senest den 20. december hvis man ikke ønsker at være medlem i foråret - og senest den 20. juni hvis man ikke ønsker at være medlem i efteråret
Stk. 4. Til hvert medlem der ønsker det, udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter.


§4
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Kassereren opkræver kontingent 2 gange om året.
Stk. 3. Der opkræves særskilt kontingent for indendørs fodbold.


§5
Medlemmer, der er i restance og ikke betaler denne ved næstfølgende opkrævning slettes.
Stk. 2. Medlemmer der er slettet for gæld, kan ikke genoptages før gælden er betalt.
Stk. 3. Restanter meldes til FBU, for offentliggørelse til andre klubber.


§6
Aktive medlemmer af Rudkøbing Boldklub kan ikke deltage i turneringskampe for andre klubber. Overtrædelse heraf straffes efter bestyrelsens skøn.
Stk. 2. Aktive medlemmer af Rudkøbing Boldklub kan deltage på hold, kombineret af Rudkøbing Boldklub i samarbejde med andre klubber.


§7
Udviser et medlem uværdig optræden ved foreningens arrangementer har bestyrelsesmedlemmer eller de fungerende ledere ret til at bortvise vedkommende.
Stk. 2. Desuden kan et medlem, der i sin daglige færden skader klubbens ry, ekskluderes. Sagen undersøges snarest af bestyrelsen, som har den endelige afgørelse.


§8
Beskadiger et medlem noget af klubbens materiel ved misbrug, skal han erstatte skaden. Ligeledes er ethvert medlem efter endt træning pligtig til at bringe materiellet på plads.


Generalforsamling

§9
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når 25 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.
Stk. 4. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse eller ugeavis.
Stk. 5. Ethvert medlem kan få en sag optaget på generalforsamlingens dagsorden, når skriftlig anmeldelse sker til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Stemmeberettiget ved generalforsamlingen, er aktive samt passive A med¬lemmer som der er fyldt 18 år, og som ikke er i restance med kontingent. Ligeledes har ulønnede trænere for såvel seniorer som ungdom stemmeret, samt de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 7. Medlemmer under 18 år samt passiv B, har ingen stemmeret, men har sammen med forældre til aktive børn taleret. (må gerne overvære generalforsamlingen).
Stk. 8. Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal, vælger selv sin dirigent. Ved afstemning gør simpel stemmeflerhed udslaget. For at ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kan foretages, skal mindst 2/3 af de mødte stemme herfor.
Stk 9. Dagsorden på generalforsamling
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
2.1 Beslutning om formandens beretning
3. Kasseren fremlægger det godkendte regnskab
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt


§10
Ved den årlige generalforsamling aflægger formanden eller dennes stedfortræder beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år.
Stk. 2. Endvidere fremlægges det reviderende regnskab til godkendelse, hvorefter det fremsendes til Rudkøbing Byråd.


§11
Klubben ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2. På ulige år vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Suppleanter til bestyrelsen er de 2, der næst efter de valgte opnår flest stemmer. Rækkefølgen afgøres af stemmetallet. Suppleanterne vælges på lige år.


§12
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling. Der vælges næstformand, kasserer og sekretær. Desuden nedsætter bestyrelsen efter dens skøn de fornødne udvalg. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Desuden nedsætter bestyrelsen efter dens skøn de fornødne udvalg. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.
Stk. 2. Modtagne skrivelser og kopier af afsendte skrivelser opbevares.
Stk. 3. Formanden træffer om fornødent en foreløbig afgørelse i påkommende tilfælde.


§13
Kassereren lader kontingentet opkræve via bank/sparekasse eller giro.


§14
Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalfor¬samlinger m.m., samt en fortegnelse over de af klubben spillede kampe.


§15
Til at foretage revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 regnskabskyndige revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, samt 1 suppleant, der vælges hvert år.


§16
Klubbens materialeforvalter, der ansættes af bestyrelsen, afleverer før hver ordinær generalforsamling en specificeret liste over klubbens inventar.


§17
Rudkøbing Boldklub tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.


§18
Klubben kan kun ophæves, såfremt 2/3 af samtlige de i klubben værende medlem¬mer stemmer herfor. Såfremt Rudkøbing Boldklub ophæves, tilfalder dens midler de i byen værende sportsforeninger under Dansk Idræts Forbund til ligelig deling.


§19
Optagelse af lån og pantsætning af klubbens aktiver kan kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor 2/3 af de mødte stemmer for, samt efter godkendelse af Rudkøbing Byråd.
Stk. 2. For klubbens gæld hæfter alene klubbens formue.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2019, bestyrelsen
Finn Pedersen, formand
Leif Lyder, næstformand
Joan Madsen-Østerbye, sekretær
Jesper Skovhus
Oliwer Aalund
Jakob Krogh Jensen
Simon Roshave

Copyright © All Rights Reserved