Vedtægter

Vedtægter for Rudkøbing Boldklub


Foreningens formål

§1

Rudkøbing Boldklub, stiftet den 6. juli 1925, har til formål at virke til fremme for fodboldspillet og samvær for såvel ungdom som seniorer på Langeland. Rudkøbing Boldklubs hjemsted er Langeland Kommune.

Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU).

Stk. 3. Foreningen er medlem af DGI.

 

Medlemmerne

§2

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Kun aktive medlemmer kan deltage i træningen.


§3

Optagelse i klubben sker via klubbens hjemmeside eller ved at kontakte klubbens til enhver tid ”DBU KlubOffice” ansvarlige.

Stk. 2. En indmeldelse er bindende for den halvsæson, hvori indmeldelsen sker.

Stk. 3. Udmeldelse kan kun ske på udmeldelsesformular som udfyldes på DBU KlubOffice eller sendes til den enhver tid ansvarlige for DBU KlubOffice.

Virkning for udmeldelse kan kun ske til det efterfølgende halve år: Det vil sige at udmeldelsesformular skal afleveres senest den 20. december hvis man ikke ønsker at være medlem i foråret - og senest den 20. juni hvis man ikke ønsker at være medlem i efteråret

Stk. 4. Et hvert medlem der ønsker det, kan se klubbens vedtægter som forefindes på www.r-b.dk

 

§4

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kassereren opkræver kontingent 2 gange om året for udendørsaktivitet.

Stk. 3. Der opkræves særskilt kontingent for indendørsaktivitet.

 

§5

Medlemmer, der er i restance og ikke betaler denne ved næstfølgende opkrævning kan ikke deltage i klubbens aktiviteter.

Stk. 2. Medlemmer som har gæld, kan ikke genoptages eller spillercertifikat frigives før gælden er betalt.

Stk. 3. Restanter meldes til DBU via DBU KlubOffice, for offentliggørelse til andre klubber.

 

§6

Aktive medlemmer af Rudkøbing Boldklub kan ikke deltage i turneringskampe for andre klubber. Overtrædelse heraf straffes efter bestyrelsens skøn.

Stk. 2. Aktive medlemmer af Rudkøbing Boldklub kan deltage på hold, kombineret af Rudkøbing Boldklub i samarbejde med andre klubber.


§7

Udviser et medlem uværdig optræden ved foreningens arrangementer har bestyrelsesmedlemmer eller de fungerende ledere ret til at bortvise vedkommende.

Stk. 2. Desuden kan et medlem, der i sin daglige færden skader klubbens ry, ekskluderes. Sagen undersøges snarest og behandles af klubbens bestyrelsen, klubbens bestyrelse har den endelige afgørelse.

 

§8

Beskadiger et medlem noget af klubbens materiel ved misbrug, skal medlemmet erstatte materialet som skaden har udløst. Ligeledes er ethvert medlem efter endt træning pligtig til at bringe materiellet på plads.


Generalforsamling

§9

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når 25 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af de sager, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse eller ugeavis.

Stk. 5. Ethvert medlem kan få en sag optaget på generalforsamlingens dagsorden, når skriftlig anmeldelse sker til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

Stk. 6. Stemmeberettiget ved generalforsamlingen, er aktive samt passive A medlemmer som der er fyldt 18 år, og som ikke er i restance med kontingent. Ligeledes har ulønnede trænere for såvel seniorer som ungdom stemmeret, samt de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. Medlemmer under 18 år samt passiv B, har ingen stemmeret, men har sammen med forældre til aktive børn taleret. (må gerne overvære generalforsamlingen).

Stk. 8. Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal, vælger selv sin dirigent. Ved afstemning gør simpel stemmeflerhed udslaget. For at ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kan foretages, skal mindst 2/3 af de mødte stemme herfor.

Stk 9. Dagsorden på generalforsamling

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
  • Beslutning om formandens beretning
 3. Kasseren fremlægger det godkendte regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt


§ 10

Klubben ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2. På ulige år vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Suppleanter til bestyrelsen er de 2, der næst efter de valgte opnår flest stemmer. Rækkefølgen afgøres af stemmetallet. Suppleanterne vælges på lige år.


§11

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling. Der vælges næstformand, kasserer og sekretær. Desuden nedsætter bestyrelsen efter dens skøn de fornødne udvalg. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Desuden nedsætter bestyrelsen efter dens skøn de fornødne udvalg. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.

Stk. 2. Modtagne skrivelser og kopier af afsendte skrivelser opbevares.

Stk. 3. Formanden træffer om fornødent en foreløbig afgørelse i påkommende tilfælde.

 

§12

Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for DBU KlubOffice.

 

§13

Kassereren lader kontingentet opkræve via DBU KlubOffice.

 

§14

Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.


§15

Til at foretage revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 regnskabskyndige revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, samt 1 revisorsuppleant, der vælges hvert år.

 

§16

Klubbens materialeforvalter ansættes af bestyrelsen.

 

§17

Rudkøbing Boldklub tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.


§18

Klubben kan kun ophæves, såfremt 2/3 af samtlige de i klubben værende medlemmer stemmer herfor. Såfremt Rudkøbing Boldklub ophæves, tilfalder dens midler de i byen værende sportsforeninger under Dansk Idræts Forbund til ligelig deling.

 

§19

Optagelse af lån og pantsætning af klubbens aktiver kan kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor 2/3 af de mødte stemmer for optagelse af yderligere lån.

Stk. 2. For klubbens gæld hæfter alene klubbens formue.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. juli 2020, bestyrelsen

Finn Pedersen, formand

Jesper Skovhus, næstformand

Joan Madsen-Østerbye, sekretær

Majbritt Smidt Schou

Jakob Krogh Jensen